Средствата, чрез които сдружението ще постига своите цели:

Предметът на дейност на сдружението е развитие и усъвършенстване на знания, умения и качества на отделни личности или колективи в направленията СПОРТ, КУЛТУРА, НАУКА като част от духовните потребности на населението.

Органи на сдружението са:
1. Общо събрание
            2. Управителен съвет

Председател на УС – Милена Панова-Аврионова
Членове на УС: Златина Глабаданиду и Весела Димитрова

Сдружението е вписано като културна организация в регистъра на Министерство на културата - Удост. №70(860)/16.07.2012г.

 


2
1